• Home
  • News
  • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 3- 5 สิงหาคม 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถให้ตรงกับสมรรถนะของบุคลากรภายในวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่คลอบคลุมทุกสายงาน และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์อัตรากำลัง การพัฒนาคน พัฒนาทีม มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานวิทยาเขตเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำงานด้วยความรัก ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

ข่าว:เกศรินทร์ ศรีกัลป์
ภาพ:เศรษฐพงษ์ กาละปัติ