• Home
  • Archive by category "News"

ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าหารือการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่น

นที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าพบ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ที่การเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือการทำความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยฯ

ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / ศศิประภา ดิษลุง
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14828

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำทีมนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น นำนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับกรมราชทัณฑ์ มณฑลทหารบทกที่ 23 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพ : พิราวรรณ โสตรจ้ำ และแผนกพัฒนานักศึกษาฯ
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14763

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์คนใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการปรับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งบริหารดังนี้
1. ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
.
.
ในการนี้บุคลากร คณาจารย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมใจให้การต้อนรับ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่ และร่วมแสดงความขอบคุณการที่ท่านมาเป็นผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่นและแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ ของ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
.
.
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ภาพ : ชมรมนิวมีเดีย

วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาสายสนับสนุนมุ่งทำงานวิจัยสถาบันเพิ่มวิทยฐานะแก่บุคลากร

๒๗- ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิเคราะห์งานและวิจัยสถาบัน ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการทำงาน และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการปฏิบัติงานต่อไป ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เวธกา มณีเนตรและ อาจารย์พรรณผกา มณีเนตร

ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

วิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองพระชนมายุครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายในพิธีมีการถวายเครื่องราชสักการะที่โต๊ะหมู่บูชา โดยอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาและผู้นำองค์การนักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานนำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้วประธานในพิธีนำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และเพลงแม่เเห่งแผ่นดินจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพร

ภาพ : นายอภิชาติ พิทยาไพบูลย์ และนายหิรัณย์เศรษฐ สูงสันเขต
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 3- 5 สิงหาคม 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถให้ตรงกับสมรรถนะของบุคลากรภายในวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่คลอบคลุมทุกสายงาน และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์อัตรากำลัง การพัฒนาคน พัฒนาทีม มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานวิทยาเขตเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำงานด้วยความรัก ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

ข่าว:เกศรินทร์ ศรีกัลป์
ภาพ:เศรษฐพงษ์ กาละปัติ

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร. ๑๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสวนประตูเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ๒๕๖๒

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยได้รับเกียรติ์จาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมใจปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นประดู่ ต้นคูณ ต้นยางนา ณ ศูนย์การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โอกาสนี้ยังได้พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดศิริธรรมิกาวาส (วัดบ้านโคกสี) เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี และมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์ ,พุทธศักดิ์ กำจร

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือกับ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง เจียวทง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบสื่อสารและการขนส่ง

15 มกราคม 2562 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.วิชยุทธ จันทะรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร ที่ปรึกษาวิทยาเขตขอนแก่น ด้านการประสานงานระหว่างประเทศ นายธนู เขียนเจริญ และผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.วีระเดช ซาตา ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง เจียวทง(Chongqing Jiaotong University) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองสถาบันได้ลงนามตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านระบบการสื่อสารและการขนส่ง (Communication and Transformation) ซึ่งมหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านการคมนาคมทุกรูปแบบ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯได้มอบป้ายศูนย์ฝึกสอน ครูสอนภาษาจีน ณ วิทยาเขตขอนแก่น และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกสอนภาษาจีน สำหรับประกอบอาชีพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฉงชิ่ง เจียวทง และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการขนส่งของประเทศจีนมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผ่านช่องทางความร่วมมือด้านการศึกษา

ข่าว:ภาพ คนึงนิจ กลิ่นขจร

 

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนวิทยาเขตขอนแก่น

17 มกราคม 2562 นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนวิทยาเขตขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่านักเรียนเยอรมนี บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา วิทยาเขตขอนแก่น ที่ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แต่บุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” จากสายสัมพันธ์ที่รัฐบาลไทย-รัฐบาลเยอรมนี มีมาช้านาน ทำให้นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี 2561 ได้ให้ความสนใจและเดินทางมาเยือนครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนในระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา หรืออื่นๆ ทั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งมั่นแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ RMUTI THAI MEISTERSCHUL โดยมีการส่งคณาจารย์ไปศึกษาและดูงาน ในหลักสูตร ไมส์เตอร์ ที่ประเทศเยอรมนี มีการส่งนักศึกษาและคณาจารย์แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการศึกษาการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์ ,เศรษฐพงษ์ กาละปัติย์,