• Home
  • News
  • วิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองพระชนมายุครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายในพิธีมีการถวายเครื่องราชสักการะที่โต๊ะหมู่บูชา โดยอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาและผู้นำองค์การนักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานนำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้วประธานในพิธีนำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และเพลงแม่เเห่งแผ่นดินจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพร

ภาพ : นายอภิชาติ พิทยาไพบูลย์ และนายหิรัณย์เศรษฐ สูงสันเขต
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า