• Home
  • News
  • วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาสายสนับสนุนมุ่งทำงานวิจัยสถาบันเพิ่มวิทยฐานะแก่บุคลากร

วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาสายสนับสนุนมุ่งทำงานวิจัยสถาบันเพิ่มวิทยฐานะแก่บุคลากร

๒๗- ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิเคราะห์งานและวิจัยสถาบัน ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการทำงาน และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการปฏิบัติงานต่อไป ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เวธกา มณีเนตรและ อาจารย์พรรณผกา มณีเนตร

ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า