หน่วยงานภายใน มทร.อีสาน

วิทยาเขตขอนแก่น

สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น


คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 • สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวฯ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมโลหการ
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาคนิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • วิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าระบบราง
 • วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธาระบบราง

คณะบริหารและเทคโนโลยีฯ

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์