• Home
  • Archive by category "News"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

29 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตรอาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นผู้กล่าวรายงาน
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกิดสภาวะการว่างงานเป็นจำนวนมาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญ จึงดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ ครม.17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID 19 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ แบ่งเป็นการจ้างงานระยะที่ 1 มีจำนวนจ้างงาน 71 คน แบ่งเป็นเขตพื้นที่จ้างงานออกเป็น 2 จังหวัด 27 ตำบล จังหวัดขอนแก่น 19 ตำบล และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 8 ตำบล การจ้างงานระยะที่ 2 มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 345 คน มี 4จังหวัด แบ่งออกเป็นพื้นที่จ้างงาน 4 จังหวัด 39 ตำบล จังหวัดขอนแก่น 32 ตำบล จังหวัด มหาสารคาม 4 ตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตำบล การจ้างงานได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามสัญญาจ้างเป็นอย่างดี จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อราชมงคลขอนแก่นร่วมใจพัมนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยได้เชิญ อาจารย์วิทยากรประจำตำบลและผู้จ้างงานขึ้นเสวนา พูดคุยถึงปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล คำแนะนำจากวิทยากรประจำพื้นที่ ความต้องการของพื้นที่ชุมชน ที่อยากให้มหาวิทยาลัยฯสนับสนุนอะไร มหาวิทยาลัยฯและชุมชน จะจับมือกันเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างไร บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดีระว่างพื้นที่ ชุมชนกับมหาวิทยาลัย

ข่าว ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ ประภาศิริ แซ่เล้า
พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ผศ.วศิษฐ ธีระเจตกูล ผศ.มนูญ เทพกิจอารีกุล ผศ.กฤษฎา สุพัทธนะ อาจารย์เชิดศักดิ์ ศิริหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สายตา บุญโฉม ผศ.จุฑารัตน์ บุญโท อาจารย์อุษา วัฒนชัย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ประภาภรณ์ วรรธนะวาสิน อาจารย์สุภาพร ไชยทะเศรษฐ์ อาจารย์ณัฐมน ทิพย์ตำแย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและมีบุคลากรสายสนับสนุนประสงค์ลาออกจากราชการ 1 ท่าน ได้แก่ นางศิริรัตน์ ภู่จีน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดให้มีกิจกรรมสองช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 13.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการ ได้สักการะบูชาพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์ และพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมดวงใจชาววิทยาเขตขอนแก่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ นักศึกษาร่วมร้องเพลงประสานเสียง นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นายจิรันธนิน โพธิ์ดำ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวแสดงกตเวทิตาจิต และอาจารย์ณัฐมน ทิพย์ตำแย ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการให้โอวาทแก่นักศึกษา จกรรมในช่วงเย็น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดงานมุทิตาจิต ภายใต้ชื่องาน สานรัก สานสายใย ร้อยรวมใจในวันเกษียณ ณ ห้องประชุมนวราชมงคลภายในงานมีการแสดงฟ้อนรำชุดสานรัก สานสายใย ร้อยรวมใจในวันเกษียณการเปิดวีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประธานในพิธี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวแสดงมุทิตาจิต ตัวแทนอาจารย์อาวุโส ผศ.วสันต์ แสงมาลี กล่าวแสดงความรู้สึก ผศ.ดร.สุนทร นาคโนโนหัน ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ากล่าวแสดงความรู้สึก ผศ.วศิษฐ ธีระเจตกูลตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก ชมการแสดงจากคณาจารย์บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชื่อชุด Make it happen จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การแสดงชุด เกษียณ เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสดงชุด บันเทิงศิลป์ ลูกเมาคลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ คณาจารย์บุคลากรหน่วยงาน มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้เข้าร่วมงานร่วมร้องเพลง ด้วยรักและผูกพันธ การแสดงชุดพิเศษ จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผู้เข้าร่วมงานร่วมรับประทานอาหารและสังสรรค์ตามอัธยาศัย

จิตอาสาราชมงคลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร Big Cleaning Day “บึงสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข”

ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทั้ง 3 คณะ และจิตอาสาราชมงคลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดบึงแก่นนคร (Big Cleaning Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และปรับปรุงทัศนียภาพของบึงแก่นนครให้มีสวยงาม สะอาดสะอ้าน และเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อน และออกกำลังกายในช่วงเช้า และช่วงเย็น

CP All จับมือราชมงคลขอนแก่น สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้แทนบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อการติดต่อประสานงานการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้น ปีที่ 3และ4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึงของ บริษัทฯ ทั้งการทำงาน การฝึกงาน หรืองานสหกิจศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทหลักของกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัท ชั้นนำของคนไทย และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้าน บริหารธุรกิจฯ ชั้นนำสมดังปณิธาน มหาวิทยาลัยฯ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ราชมงคลขอนแก่นร่วมพิธีเปิดกิจกรรม CP Blood Donation Day โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ณ ห้อง M1 – M2 ศูนย์การแสดงสินค้าและจัดประชุมนานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม CP Bloon Donation Day โครงการ ” เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ณ ห้อง M1 – M 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ขอนแก่น (KICE) และนักศึกษาจิตอาสาราชมงคลขอนแก่น รวม 70 คน ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต

ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : ณัฏฐนันท์ พรมสิงห์

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยาบริการ โครงการฯ นี้จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดเป็นรุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทิศทาง เป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯเพื่อนำไปสู่ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ การอบรบเน้นการปฏิบัติ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ 3สาระ การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานินทร์ สันคะนุช วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คุณขนิษฐา โสธรรมมงคลจากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น และทีมวิทยากรจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนำโดย ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณีพร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ สถาบันการศึกษา จำนวน 30 แห่งจำนวนผู้เข้าอบรม 83 ท่าน

ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : ณัฏฐนันท์ พรมสิงห์

การอบรม Microsoft Education Workshop Microsoft Teams Classroom สำหรับการเรียนออนไลน์

22 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม Microsoft Education Workshop Microsoft Teams Classroom สำหรับการเรียนออนไลน์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้นลอย อาคารวิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิรัตน์ชูติ คุณประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Microsoft Team บน Office 365 การสร้างห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ เรียนรู้เรื่องการสร้างห้องเรียนของ Team Classroom สร้างแบบทดสอบออนไลน์ Microsoft Forms วิเคราะห์ห้องเรียนด้วย Education Analytics ทั้งนี้ มทร.อีสาน ให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 และปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ New Normal

ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าหารือการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่น

นที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าพบ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ที่การเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือการทำความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยฯ

ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / ศศิประภา ดิษลุง
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14828

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำทีมนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น นำนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับกรมราชทัณฑ์ มณฑลทหารบทกที่ 23 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพ : พิราวรรณ โสตรจ้ำ และแผนกพัฒนานักศึกษาฯ
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14763

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์คนใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการปรับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งบริหารดังนี้
1. ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
.
.
ในการนี้บุคลากร คณาจารย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมใจให้การต้อนรับ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่ และร่วมแสดงความขอบคุณการที่ท่านมาเป็นผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่นและแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ ของ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
.
.
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ภาพ : ชมรมนิวมีเดีย