แบบฟอร์ม

  • Home
  • แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน มทธ.อีสาน วิทยาเขตขอแก่น

แบบฟอร์มงานบุคคล

1.แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

2.แบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3.แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

4.แบบฟอร์มขอรายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามเดิม

5.แบบฟอร์มขอลาออกจากหน้าที่การงานของลูกจ้างเงินรายได้

6.แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา

7.แบบฟอร์มคำขอเข้าพักอาศัยที่พักอาศัยของทางราชการ

8.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

9.แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากร

10.แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรประจำตัว ของข้าราชการและข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

11.แบบฟอร์มคำร้องขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังลาอปสมบท ประกอบพิธีฮัจย์

12.แบบฟอร์มแบบเสนอรายละเอียดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ

13.แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

14.แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ

15.แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

16.แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

17.แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ

18.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

19.แบบฟอร์มร้องคำขอมีบัตรประจำตัว สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ

20.แบบฟอร์มรายงานการศึกษา

21.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

22.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ

23.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกราชการ

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มงานการเงิน

แบบฟอร์มงานทะเบียน